இதயத்தில் இருப்பவள்

நீ
என் இதயத்தில் இருப்பவள் அல்ல
என் இதயமாயிருப்பவள் என்பதால்
தான்உன்னை காதலிக்கிறேன்
0 comments: