வாசகன்மட்டுமல்ல

நான் உன் கவிதைகளுக்கு
வாசகன்மட்டுமல்ல

உன் கவிதைகளை படிக்கும்
யாரக இருந்தாலும் அவர்களின்
கண்ணாடியின் தூசு துடைக்கும்
வேலைக்காரனும் கூட
0 comments: