நீ நீலாதான்

நீ நீலாதான் அதற்கான
சாட்சியங்கள் என்னிடம்
நிறையவே உண்டு

நீ நிலாதான் அதனால்
தான்நட்சத்திரங்கள் எனும்
கூட்டத்தோடு எப்போதும்
வருகிறாய்
0 comments: