அம்மாவை காதலிக்கவில்லை

ராஜன் : பிரேமி உன்னை நான் காதலிக்கிறேன்.
பிரேமி : என் அம்மாவுக்கு இந்த காதல் எல்லாம் பிடிக்காது.
ராஜன் : நான் உன் அம்மாவை காதலிக்கவில்லை. உன்னை தான் காதலிக்கிறேன்.
0 comments: