வளையல்

வாலிபன் ஒருவன் தன்னுடைய காதலிக்காக வளையல் வாங்க கடைக்குச் செல்கிறான்.
வாலிபன் : இந்த வளையல் எவ்வளவு
கடைக்காரர் : 5 ஆயிரம் ரூபாய்.வாலிபன்

ஒரு பெருமூச்சு விடுகிறான். மற்றொரு வளையலை பார்த்து இது எவ்வளவு
கடைக்காரர் : இது இரண்டு பெருமூச்சு. அதாவது 10 ஆயிரம் ரூபாய்.
0 comments: